Algemene voorwaarden

Algemene offerte-, leverings- en betalingsvoorwaarden van de leden van de sectie interieurbouw van Koninklijke CBM Gedeponeerd ter Griffie van de Rechtbank Noord-Holland te Haarlem, d.d. 4 september 2018 onder nummer 39/2018.

ARTIKEL 1 TOEPASSELIJKHEID

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en offertes afkomstig van de opdrachtnemer, ongeacht of de opdracht
  door middel van inschrijving op aanbesteding of op een andere manier is verkregen.
 2. Het CBM-lid dat deze voorwaarden gebruikt wordt aangeduid als
  opdrachtnemer. De wederpartij wordt aangeduid als opdrachtgever.
 3. De door de opdrachtgever gehanteerde algemene
  (inschrijvings)voorwaarden zijn niet van toepassing, tenzij deze
  uitdrukkelijk schriftelijk door de opdrachtnemer zijn aanvaard.
  ARTIKEL 2 OFFERTES
 4. Alle geoffreerde prijzen zijn netto, exclusief omzetbelasting, en zijn
  gebaseerd op uitvoering in de normale werktijden. Een offerte is
  voor opdrachtnemer alleen bindend als dat uitdrukkelijk schriftelijk is
  vermeld. Een offerte die voor opdrachtnemer op grond van het hier
  bepaalde bindend is, vervalt na verloop van 30 dagen na de
  offertedatum.
 5. Als opdrachtgever aan opdrachtnemer gegevens, tekeningen en
  dergelijke verstrekt, mag opdrachtnemer uitgaan van de juistheid en
  volledigheid hiervan en zal hij zijn aanbieding hierop baseren.
 6. Opdrachtnemer heeft het recht om verhogingen opgetreden in
  lonen, grondstofprijzen, vervoerskosten, wisselkoersen,
  verzekeringspremies en heffingen van overheidswege (met name
  belastingen) aan opdrachtgever door te berekenen voor die
  werkzaamheden en/of te monteren (gedeelten van) inrichtingen die
  op het moment van ingaan van die verhogingen nog door
  opdrachtnemer verricht en/of geleverd moeten worden.
 7. De opdrachtnemer behoudt zich het recht voor tot kleine wijzigingen
  in de constructie, voor zover hierdoor geen wezenlijke verandering
  in het werk wordt gebracht. Met inachtneming van het bepaalde in
  lid 3 van dit artikel zijn de geoffreerde prijzen vast voor de duur van
  het werk, tenzij indexatie is overeengekomen. Indien indexatie is
  overeengekomen wordt deze gebaseerd op het prijsindexcijfer,
  reeks voor productie binnenland van het CBS, tenzij anders
  overeengekomen.
  ARTIKEL 3 INTELLECTUEEL EIGENDOMSRECHT
 8. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt
  opdrachtnemer de auteursrechten en alle andere intellectuele
  eigendomsrechten op de door hem verstrekte ontwerpen,
  afbeeldingen, tekeningen, schetsen en/of offertes.
 9. Zonder schriftelijke toestemming van de opdrachtnemer mogen de
  door hem verstrekte tekeningen, ontwerpen, afbeeldingen, schetsen
  en/of offertes niet worden gekopieerd, aan derden getoond of op
  andere wijze gebruikt.
 10. De door de opdrachtnemer verstrekte tekeningen, ontwerpen,
  afbeeldingen, schetsen en/of offertes dienen onmiddellijk aan de
  opdrachtnemer te worden geretourneerd, indien geen opdracht aan
  opdrachtnemer wordt gegund.
 11. De opdrachtgever handelend in strijd met het bepaalde in de leden
  2 en 3 van dit artikel, is een boete verschuldigd van tien procent van
  het geoffreerde bedrag. Door voldoening van deze boete gaan de
  eigendom en het auteursrecht niet over.
  ARTIKEL 4 OPDRACHTBEVESTIGING
 12. De overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever wordt
  schriftelijk bevestigd door opdrachtnemer, welke bevestiging als
  volledig bewijs geldt.
 13. Wijzigingen in de overeenkomst en afwijking van deze Algemene
  Voorwaarden zullen alleen gelden als deze schriftelijk tussen
  opdrachtnemer en opdrachtgever zijn overeengekomen.
  ARTIKEL 5 OMVANG VAN HET WERK
 14. Opdrachtgever moet ervoor zorgen dat alle vergunningen,
  ontheffingen en andere beschikkingen die noodzakelijk zijn om het
  werk uit te voeren tijdig zijn verkregen. Opdrachtgever is verplicht op
  eerste verzoek van opdrachtnemer een afschrift van de hiervoor
  genoemde bescheiden aan hem toe te zenden, tenzij schriftelijk
  anders is overeengekomen.
 15. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zijn in de prijs van het
  werk niet begrepen:
  a) De kosten voor grond-, hei-, hak-, breek-, funderings-, metsel-,
  timmer-, stukadoors-, schilders-, behangers-, herstel-, of ander
  bouwkundig werk, van welke aard ook;
  b) De kosten voor aansluiting van gas, water, elektriciteit of andere
  infrastructurele voorzieningen;
  c) De kosten ter voorkoming of beperking van schade aan op of bij
  het werk aanwezige zaken;
  d) De kosten voor afvoer van materialen, bouwstoffen of afval.
  ARTIKEL 6 MEER- EN MINDERWERK
 16. Alle wijzigingen in de overeenkomst worden wanneer daaruit meer
  kosten ontstaan als meerwerk verschuldigd en voor zover daaruit
  minder kosten ontstaan als minderwerk verrekend.
 17. Meer- en minderwerk zullen, onafhankelijk van de verplichting tot
  betaling van de hoofdsom, naar billijkheid worden verrekend.
  ARTIKEL 7 UITVOERING VAN HET WERK
  Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, is opdrachtgever, op
  straffe van vergoeding van schade en kosten, verplicht te zorgen:
  a) dat de plaats, waar de te monteren zaken, materialen en/of
  gereedschappen opgeborgen moeten worden of waar de aflevering
  moet geschieden, zodanig is, dat beschadiging, in welke vorm en op
  welke wijze dan ook, of ontvreemding niet zal kunnen plaatsvinden;
  b) dat de toegang tot de plaats, waar de aflevering en/of montage moet
  geschieden, onbelemmerd en toereikend is en verder alle
  medewerking verleend wordt om een vlotte aflevering, montage en/
  of afwerking mogelijk te doen zijn;
  c) dat, indien een takel, lift of een ander transportmiddel gebruikt moet
  worden, deze met bediening door en voor rekening van de
  opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld. Het te gebruiken
  instrument dient te voldoen aan de op het moment van gebruik
  geldende overheidsvoorschriften. Schade daarbij ontstaan is voor
  rekening van opdrachtgever, tenzij schuld van de zijde van de
  opdrachtnemer komt vast te staan;
  d) dat (onder)vloeren vrij zijn van kalk-, cement- en vuilresten en van
  losse gedeelten, zo nodig, tenzij schriftelijk anders is
  overeengekomen, volledig vlak en waterpas zijn en bezemschoon
  ter beschikking worden gesteld;
  e) dat in de ruimte, waarin gewerkt moet worden, is gezorgd voor
  elektriciteit, voldoende ventilatie, water en zo nodig verwarming;
  f) dat, indien ook anderen in de betreffende ruimte werkzaamheden
  moeten verrichten, die anderen en de opdrachtnemer bij gelijktijdige
  uitvoering ongehinderd hun werkzaamheden kunnen verrichten;
  g) dat, in het geval van verbouwingswerkzaamheden en/of vernieuwing
  van het interieur, de bedrijfsruimte gedurende het verrichten van de
  werkzaamheden voor het publiek gesloten is.
  ARTIKEL 8 LEVERTIJD
 18. De levertijd gaat in zodra de overeenkomst tot stand is gekomen en
  alle voor de aanvang van de uitvoering van het werk noodzakelijke
  gegevens in het bezit zijn van de opdrachtnemer. De opdrachtgever
  moet de opdrachtnemer tijdig op de hoogte stellen van alle
  gegevens en keuzebepalingen die nodig zijn voor de voortgang van
  het werk.
 19. De opgegeven leveringstermijnen zijn niet te beschouwen als fatale
  termijnen. Door de enkele overschrijding van deze termijn is de
  opdrachtnemer dus niet van rechtswege in verzuim en kan de
  opdrachtgever niet tot ontbinding van de overeenkomst overgaan.
  De opdrachtnemer moet hiervoor eerst in gebreke worden gesteld.
  ARTIKEL 9 RISICO EN OPSLAG
 20. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, gaat het risico van de
  zaken, materialen en uitgevoerde werkzaamheden over op
  opdrachtgever vanaf het moment dat deze zijn afgeleverd op de
  plaats van bestemming of vanaf het moment dat de
  werkzaamheden zijn aangevangen.
 21. Indien buiten de schuld van de opdrachtnemer de aanlevering niet
  tijdig kan plaatsvinden, worden de zaken voor rekening en risico van
  de opdrachtgever opgeslagen.
 22. Bij overschrijding van enige betalingstermijn heeft opdrachtnemer
  het recht de zaken voor rekening en risico van de opdrachtgever op
  te slaan en de eerste oplevering uit te stellen tot alle vervallen
  termijnen zullen zijn betaald.
  ARTIKEL 10 EIGENDOMSVOORBEHOUD EN STIL PANDRECHT
 23. Alle op of bij het werk aangevoerde zaken blijven het eigendom van
  de opdrachtnemer totdat de opdrachtgever volledig aan zijn
  betalingsverplichtingen, die van meerwerk, extra kosten en
  tussentijdse prijsverhogingen daaronder begrepen, heeft voldaan.
 24. De zaken worden daarnaast geleverd bezwaard met een stil
  pandrecht ten gunste van opdrachtnemer. Opdrachtgever verbindt
  zich mee te werken aan de wettelijke vestigingsvereisten van het stil
  pandrecht, zodra opdrachtnemer, opdrachtgever daar om verzoekt.
 25. Deze pandrechten strekken tot meerdere zekerheid voor de betaling
  van al hetgeen de opdrachtnemer uit welke hoofde dan ook van
  opdrachtgever te vorderen heeft.
 26. Eventuele tussenkomst van derden moet door de opdrachtgever
  direct worden medegedeeld. Kosten en/of verliezen, ontstaan door
  het niet direct mededelen, komen ten laste van de opdrachtgever.
  ARTIKEL 11 BETALING
 27. Tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen, geldt de volgende
  betalingsafspraak:
  30% bij opdracht
  30% bij aanvang werkzaamheden
  30% bij aanvang montage
  10% bij gereed montage dan wel ingebruikname voordat de
  montage gereed is.
 28. Bij de vierde betaling mag de opdrachtgever 5% van de hoofdsom
  inhouden tot zekerheid van de garantie bedoeld in artikel 16 lid 1 en
  voor eventuele kleine opleverpunten. Dit ingehouden bedrag is
  opeisbaar zodra de opdrachtnemer aan bedoelde
  garantieverplichting zal hebben voldaan.
 29. Indien de uitvoering van de opdracht wordt vertraagd op verzoek
  van de opdrachtgever, of doordat deze zijn verplichtingen niet tijdig
  nakomt dan wel opdrachtnemer niet tijdig in staat stelt het werk
  gereed te maken, of de daartoe benodigde werkzaamheden te
  verrichten, zal opdrachtnemer gerechtigd zijn betaling van de nog
  niet voldane termijnen te vorderen op de tijdstippen, waarop deze
  termijnen bij normale uitvoering van de opdracht opeisbaar zouden
  zijn geworden. Wanneer als gevolg van de vertraging
  opdrachtnemer gereed gekomen zaken moet opslaan, is
  opdrachtnemer gerechtigd opslagkosten in rekening te brengen.
 30. Indien de opdrachtgever niet uiterlijk 14 dagen na de vervaldag
  betaalt, is opdrachtgever in verzuim zonder dat een
  ingebrekestelling is vereist.
 31. Vanaf de vervaldag, is opdrachtgever een rentevergoeding
  verschuldigd van 1% van het factuurbedrag voor iedere maand of
  elk gedeelte van een maand, waarmee de vervaldag wordt
  overschreden.
 32. Opdrachtgever is door het enkele sluiten van de overeenkomst
  verplicht tot vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten,
  inclusief de administratiekosten en de kosten van juridische bijstand
  en advies voorafgaand aan de procedure. De buitengerechtelijke
  incassokosten worden als volgt berekend:
  De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal € 40
  ARTIKEL 12 VERANTWOORDELIJKHEID VOOR HET WERK
 33. De opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het deugdelijk uitvoeren
  van het werk.
 34. De opdrachtnemer aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor een
  door de opdrachtgever door derden uitgewerkt ontwerp, inclusief de
  specificatie van de gegeven maten en materialen.
 35. In het lid 2 bedoelde geval, is opdrachtnemer alleen
  verantwoordelijk voor de juiste montage en staat in voor de
  deugdelijkheid van de materialen. Dit geldt echter niet indien door
  opdrachtgever of door derden een bepaald merk of behandeling van
  materialen is voorgeschreven.
 36. Indien de verantwoordelijkheid voor het ontwerp door opdrachtgever
  wordt overgedragen aan opdrachtnemer, dient dit uitdrukkelijk
  schriftelijk te worden overeengekomen.
 37. Stelt de opdrachtgever materiaal of onderdelen voor verdere
  verwerking of montage beschikbaar, dan is de opdrachtnemer
  verantwoordelijk voor een correcte verwerking en montage, echter
  nimmer voor de materialen of onderdelen zelf.
  ARTIKEL 13 BEPERKING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID
 38. De aansprakelijkheid van de opdrachtnemer voor schade
  veroorzaakt door gebreken van het geleverde is beperkt tot het
  netto factuurbedrag van het geleverde.
 39. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor indirecte schade
  waaronder schade van derden of winstderving.
 40. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die verband
  houdt met (de ondeugdelijkheid van) door de opdrachtgever
  voorgeschreven constructies of materialen of door de opdrachtgever
  of in zijn opdracht door derden geleverd materiaal of aandeel in het
  werk.
 41. In het lid 3 bedoelde geval vrijwaart de opdrachtgever de
  opdrachtnemer geheel tegen alle aanspraken tot vergoeding van
  schade van personeel van de opdrachtnemer en/of derden,
  waaronder begrepen schade uit of ten gevolge van
  productaansprakelijkheid.
  ARTIKEL 14 ONTBINDING
 42. Indien de opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan
  verplichtingen, welke voor hem uit enige met opdrachtnemer
  gesloten overeenkomst voortvloeien, alsmede ingeval van
  faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever of bij
  stillegging of liquidatie van diens bedrijf wordt hij geacht van
  rechtswege in gebreke te zijn zonder dat daartoe een
  ingebrekestelling zal zijn vereist. Opdrachtnemer is dan gerechtigd
  de tussen haar en de opdrachtgever bestaande overeenkomsten
  voor zover deze nog niet zijn uitgevoerd zonder rechterlijke
  tussenkomst te ontbinden en van de opdrachtgever betaling te
  vorderen van de reeds verrichtte werkzaamheden en/of leveranties,
  alsmede vergoeding van schade, kosten en interesten, veroorzaakt
  door de wanprestaties van de opdrachtgever en de ontbinding van
  de overeenkomst, daaronder begrepen de door opdrachtnemer
  gederfde winst.
 43. In de gevallen, genoemd in lid 1, is iedere vordering, welke de
  opdrachtnemer ten laste van de opdrachtgever heeft, direct
  opeisbaar.
  ARTIKEL 15 NIET TOEREKENBARE TEKORTKOMING
 44. Onder een niet toerekenbare tekortkoming wordt verstaan
  omstandigheden die niet door opdrachtnemer te verwachten waren
  en die buiten zijn invloedssfeer liggen.
 45. Opdrachtnemer heeft het recht de nakoming van zijn verplichtingen
  op te schorten, als hij door een niet toerekenbare tekortkoming,
  tijdelijk is verhinderd zijn verplichtingen na te komen.
 46. Onder een niet toerekenbare tekortkoming wordt onder andere
  verstaan de omstandigheid dat leveranciers en /of onderaannemers
  van opdrachtnemer niet of niet tijdig voldoen aan hun verplichtingen,
  het weer, aardbevingen, brand, verlies of diefstal van
  gereedschappen, het verloren gaan van te verwerken materialen,
  wegblokkades, stakingen of werkonderbrekingen en import- of
  handelsbeperkingen.
 47. Opdrachtnemer is niet meer bevoegd tot opschorting als de tijdelijke
  onmogelijkheid tot nakoming meer dan zes maanden heeft geduurd.
  De overeenkomst kan pas na afloop van deze termijn en wel
  uitsluitend voor dat deel van de verplichtingen dat nog niet is
  nagekomen worden ontbonden. Partijen hebben in dat geval geen
  recht op vergoeding van de als gevolg van de ontbinding geleden of
  te lijden schade.
  ARTIKEL 16 GARANTIE
 48. Opdrachtnemer staat voor een periode van drie maanden na
  (op)levering in voor de goede uitvoering van de overeengekomen
  prestatie. Voor gebreken, welke naar hun aard pas na langere tijd
  kunnen worden ontdekt, geldt een garantietermijn van één jaar na
  de eerste oplevering.
 49. Opdrachtgever kan alleen een beroep doen op garantie nadat hij
  aan al zijn verplichtingen ten opzichte van opdrachtnemer heeft
  voldaan.
 50. Indien partiële oplevering van het werk plaatsvindt, beginnen de
  garantietermijnen te lopen bij de oplevering van deze gedeelten.
 51. Garantie geldt alleen bij normaal gebruik en alleen bij normale
  omstandigheden. Hieronder wordt onder meer verstaan: het zorgen
  voor voldoende vochtigheid in de atmosfeer, het niet blootstellen
  aan te grote vochtigheid of droogte, koude, hitte etc.
 52. Geen garantie geldt:
  a) Voor gebreken waaraan al door derden reparaties zijn verricht.
  b) Voor materialen en constructies die door opdrachtgever of
  derden zijn voorgeschreven.
  c) Voor glas, verkleuring van hout en voor ondergeschikte
  kleurafwijkingen van hout en andere materialen.
  d) Bij normale slijtage.
  e) Bij onoordeelkundig gebruik.
  ARTIKEL 17 RECLAME
  Opdrachtgever kan op een gebrek in de uitvoering van de overeenkomst
  geen beroep meer doen als hij niet binnen 7 dagen nadat hij het gebrek
  heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken schriftelijk bij
  opdrachtnemer heeft gereclameerd, onder een duidelijke omschrijving
  van het geconstateerde gebrek.
  ARTIKEL 18 GESCHILLEN
 53. Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is
  uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 54. Alle geschillen zullen, voor zover zij de bevoegdheid van de
  kantonrechter te boven gaan, worden beslecht door de Rechtbank
  in het arrondissement waar de opdrachtnemer is gevestigd.
  ARTIKEL 19 SLOTBEPALING
  Deze algemene offerte-, leverings- en betalingsvoorwaarden kunnen
  worden aangehaald als “Algemene offerte-, leverings- en
  betalingsvoorwaarden van de sectie Interieurbouw van Koninklijke CBM”
  gedeponeerd ter griffie van de rechtbank Noord-Holland te Haarlem d.d.
  4 september 2018 onder nummer 39/2018.
  Hoofdsom (tot en met)
  Toepasselijk percentage Maximum € 2.500 15% over de hoofdsom € 375
  € 5.000 € 375 plus 10% over de (hoofdsom – € 2.500 € 625
  € 10.000 € 625 plus 5% over de (hoofdsom – € 5.000) € 875
  € 200.000 € 875 plus 1% over de (hoofdsom – € 10.000) € 2.775
  Boven de € 200.000 € 2.775 plus 0,5% over de (hoofdsom – € 200.000) € 6.775